Blurred pad - FAQ pagina

Faq

Veelgestelde vragen

Stadsblokken-Meinerswijk

1 Wat is Stadsblokken-Meinerswijk?

In het hart van Arnhem ligt een uniek gebied: Stadsblokken-Meinerswijk, een groene enclave aan de zuidoever van de Rijn. Stadsblokken-Meinerswijk is ruig en lieflijk tegelijk, met groene oevers, veel water, dichte wilgenbossen en open grasvlaktes. De Arnhemmer kwam tot nu toe nog maar zelden met het gebied in aanraking, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is, ruig en op sommige plekken vervuild of verslonsd. Sinds 2008 zijn de politiek en inwoners van Arnhem met elkaar in gesprek om dit te verbeteren. Die verbetering is mogelijk geworden nadat Arnhem zich tijdens een referendum in 2016 positief uitsprak over verdere uitwerking van een plan van projectontwikkelaar KWP genaamd De Eilanden. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt.

2 Wie is er eigenaar?

Het gebied Stadsblokken-Meinerswijk is opgesplitst in diverse eigendommen, waaronder dat van de gemeente Arnhem. KondorWessels Projecten (KWP) is de grootste particuliere grondeigenaar, nadat zij in het najaar van 2015 alle percelen in Stadsblokken-Meinerswijk kocht die in bezit waren van de curator van het failliete Phanos Nederrijn.

3 Voor hoeveel % is KWP eigenaar van het gebied?

KondorWessels Projecten (KWP) is voor iets meer dan 50% eigenaar van Stadsblokken-Meinerswijk. De andere helft is voor een groot deel eigendom van de gemeente Arnhem.

4 De grond is van KondorWessels Projecten. In hoeverre betekent dit dat KondorWessels Projecten bepaalt wat er met het gebied gebeurt?

KWP is eigenaar van het gebied en heeft dus een belangrijke rol als regisseur van de toekomstplannen voor Stadsblokken-Meinerswijk. Tussen 2013 en 2015 is er op basis van de Gebiedsvisie een prachtig plan voor het gebied geschreven dat de uitgangspunten schetst die nodig zijn om de sterke punten van het gebied te versterken en de zwakkere punten aan te pakken. In dat plan, De Eilanden, staan meer natuur, cultuur en recreatie, opschoning van de huidige verslonzing en grotere toegankelijkheid van het gebied voor de Arnhemmer centraal.

KWP werkt dat plan nu samen met partners verder uit. Het opstellen van het beste plan voor Arnhem kan echter niet zonder samenwerking met belangstellenden in Arnhem. Daarom gaan wij de komende maanden in gesprek met de Arnhemse politiek, inwoners van Arnhem en andere belanghebbende partijen. Over inspraakmogelijkheden wordt steeds tijdig en transparant gecommuniceerd en we doen geregeld verslag van interessante gesprekken en inzichten.

Plan

5 Wat zijn jullie plannen met het gebied?

Stadsblokken-Meinerswijk wordt een plek waar natuur, cultuur, recreatie en wonen samenkomen. Waar de natuur alle ruimte krijgt in een prachtig rivierenlandschap. Een prachtig project dat na voltooiing Arnhem-Noord en -Zuid met elkaar verbindt.

Meer natuur, meer recreatie en het aanpakken van de verslonzing, dát zijn de uitgangspunten van de plannen van KondorWessels Projecten (KWP) voor Stadsblokken-Meinerswijk. Het is onze ambitie om voor Arnhem een natuur- en recreatiegebied te realiseren dat in Nederland zijn weerga niet kent. Die ambitie wordt gesteund door Arnhem, zo blijkt uit de uitslag van het referendum over de toekomst van het gebied dat op 30 november 2016 werd gehouden. Een ruime meerderheid sprak zich toen positief uit voor verbetering van deze onbenutte parel midden in Arnhem.

Stadsblokken-Meinerswijk biedt enorme kansen voor Arnhem. Maar er zijn op dit moment nog veel verwaarloosde, zwakke en vervuilde plekken, zoals het industriële bedrijventerrein Meijnerswijk en Stadsblokken met haar oude havens. We willen deze twee locaties graag verbeteren. Samen met de gemeente en de inwoners van Arnhem wil KWP het gebied toegankelijk en aantrekkelijk maken voor de stad. We verbeteren dan het bedrijventerrein Meijnerswijk en de Stadsblokken en geven de gemeente een aaneengesloten en daardoor goed te beheren natuurgebied van 142 hectare (dit is ruim 193 voetbalvelden) terug, zonder dat daar in enige vorm een verhoging van de gemeentebelastingen voor nodig is. Wij maken dat mogelijk door een oppervlakte, minder dan 1 procent van het hele gebied, voor woningbouw te bestemmen. Er wordt nergens in de natuur gebouwd. Ruim 99 procent wordt dan beschikbaar voor natuur, recreatie en cultuur op een schaal die nu nog nergens mogelijk is binnen de Arnhemse stadsgrenzen.

6 Ik lees online het een en andere over het plan ‘De Eilanden’, wat is dat precies?

De Eilanden is de werktitel van een plan dat de gemeentelijke Gebiedsvisie uit 2012 verder uitwerkt. Het schetste de kaders voor hoe wij het gebied Stadsblokken-Meinerswijk zouden willen verbeteren en voor heel Arnhem toegankelijk willen maken. Er is een werktitel gebruikt omdat er nog geen voltooid plan is. Dat komt er pas wanneer inwoners van Arnhem en andere belanghebbende partijen hebben meegedacht. In 2013 begonnen het Arnhemse Buro Harro en de curator van het failliete Phanos met de eerste fase van De Eilanden. Na het referendum en goedkeuring van het Uitwerkingskader door de gemeenteraad is het plan in een volgende fase terechtgekomen. We werken nu met een projectteam en de gemeente Arnhem richting een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. In dit proces gaan we het gesprek aan met belangstellenden over de precieze invulling van het plan.

7 Ligt het plan vast?

Nee. KWP werkt met een projectteam en in samenwerking met de gemeente aan een definitief plan. In dit proces gaan we het gesprek aan met belangstellenden over de precieze invulling van het plan. Om zo goed mogelijk de wensen van alle inwoners van Arnhem goed in het project in te passen, is het belangrijk dat alle belanghebbende partijen en Arnhemmers de kans krijgen om mee te denken en te praten. Wat er met het gebied Stadsblokken-Meinerswijk gebeurt, gaat namelijk heel Arnhem aan. We hebben in de afgelopen periode al veel partijen en mensen uitgenodigd voor gesprekken en zullen dat gedurende de planvorming ook blijven doen. Maar iedereen in Arnhem mag meepraten. Als u ideeën heeft over de toekomst van het gebied, mag u altijd bellen of e-mailen, langskomen tijdens het inloopspreekuur te Meinerswijk of deelnemen aan de bijeenkomsten en evenementen die wij in 2017 organiseren. Via Facebook (@StadsblokkenMeinerswijkArnhem) blijft u op de hoogte van het programma.

8 Maar wat ligt er al wel vast?

Dit prachtige, onbenutte gebied midden in Arnhem krijgt een betere toekomst. Nadat een grote meerderheid van Arnhemmers in november 2016 vóór verdere uitwerking van het plan stemde, keurde ook de Arnhemse gemeenteraad in december het Uitwerkingskader goed. Er ligt nu dus een stevig mandaat om het plan verder uit te werken.

Natuurlijk

Natuur blijft natuur: er wordt niet gebouwd in het natuurgebied Meinerswijk. En er komt maar liefst 56 hectare nieuwe natuur bij. Er wordt ruimte voor de rivier gecreëerd. Een verhard en bebouwd bedrijfsterrein aan de rand van Meinerswijk wordt een natuurlijk eiland.

 

Cultureel

Arnhem is een cultureel bruisende stad. Doel is om ook Stadsblokken-Meinerswijk aantrekkelijk te maken voor culturele initiatieven, door bijzondere bestaande panden en de oude havens een culturele functie te geven.

 

Recreatief

Stadsblokken-Meinerswijk wordt het grootste uiterwaardenpark van Europa. Alle hekken en verbodsbordjes verdwijnen. Stadsblokken-Meinerswijk wordt dé plek waar Arnhem het hele jaar door recreëert. Waar gefietst wordt langs de Rijn, gezwommen in de nieuwe nevengeul en gesport in een dynamisch rivierduinpark. Waar gegeten en gedronken wordt aan een hippe haven. En waar mooie stadsstranden, nieuwe ooibossen en nieuwe moerasoevers een lust voor het oog zijn voor natuurliefhebbers.

 

Toegankelijk

De helft van Meinerswijk is geen eigendom van de gemeente, maar van KWP. Grote delen van het natuurgebied zijn nu niet toegankelijk voor de Arnhemmer. Dat verandert met dit plan: 142 hectare (96% van de grond van KWP en twee keer de oppervlakte van Sonsbeek) wordt aan Arnhem gegeven. Zo krijgt de gemeente een enorm aaneengesloten uiterwaardenpark in handen, dat in de toekomst mogelijk zelfs een nationaal park wordt.

 

Kleinschalig bebouwd

Op dit moment is al 0,84% van Stadsblokken-Meinerswijk bebouwd. De bebouwing neemt met maximaal een half voetbalveld toe tot 0,99% van het totale gebied. De rest blijft dus onbebouwd. Woningbouw komt er alleen op nu al bebouwde, verharde, verwaarloosde of zwakke plekken. De kwaliteit van het gebied wordt verbeterd en er wordt levendigheid geïntroduceerd. Op een duurzame manier die past binnen het groene karakter van Stadsblokken en Meinerswijk.

 

9 Ik hoor de term "Gebiedsvisie" vaak langskomen. Wat is dat?

De gemeente wil al heel lang een betere toekomst voor Stadsblokken-Meinerswijk. Daarom is in 2012 een Gebiedsvisie opgesteld waarin de wensen en eisen voor ontwikkeling zijn opgeschreven. Die Gebiedsvisie is tot stand gekomen na een uitgebreide inspraakronde voor Arnhemmers. De Gebiedsvisie is uitgangspunt geweest van alle ideeën die de afgelopen jaren voor het gebied zijn bedacht, inclusief het plan De Eilanden. Op onderdelen worden er andere keuzes gemaakt. In De Eilanden is de totale te bebouwen oppervlakte bijvoorbeeld met bijna een vijfde teruggebracht ten opzichte van de eerste versie van het plan, de gebiedsvisie.

10 Hoe kijkt de Arnhemse politiek aan tegen het plan?

Net als de Arnhemse burger staat ook een grote meerderheid binnen de gemeenteraad achter uitwerking van De Eilanden tot een definitief plan voor Stadsblokken-Meinerswijk. Om dit proces te bewaken, heeft de gemeenteraad eind 2016 vóór het Uitwerkingskader gestemd. Dat is een document dat alle spelregels bevat waaraan toekomstige ontwikkeling van het gebied, door welke partij dan ook, zich moet houden.

11 Hoe kijken bewoners van het gebied aan tegen het plan?

Wij kunnen natuurlijk niet in de hoofden van alle bewoners kijken, maar duidelijk is dat er bij sommige bewoners weerstand bestond tegen het plan voor kleinschalige woningbouw in het gebied. Wij staan echter voor een plan dat niet slechts de belangen van een kleine groep bewoners van het gebied dient, maar ten goede komt aan heel Arnhem in de vorm van meer natuur, cultuur en recreatie. Maar net als voor andere belangstellenden in Arnhem maken we ook graag omwonenden deelgenoot van de planvorming. We blijven in gesprek met hen en zij kunnen net als anderen ideeën en wensen aandragen.

12 Hoeveel verdient KondorWessels Projecten naar verwachting met het plan?

De Eilanden is een kostendekkend plan. Dat is ook het uitgangspunt van de Gebiedsvisie van de gemeente Arnhem. De meeste ingrepen die worden voorgesteld kunnen worden gerealiseerd zonder een beroep te doen op de gemeente (en dus de belastingbetaler). Dat betekent dat er ook opbrengsten in het gebied gegenereerd moeten worden. Opbrengsten die reëel gesproken alleen gehaald kunnen worden uit de bouw van een beperkt aantal woningen. 

13 Welke bezwaren zijn er tegen het plan (geweest)?

In de aanloop naar het referendum in november 2016 lieten zowel voor- als tegenstanders van het plan zich horen. Als je echter de wensen van de twee groepen naast elkaar en naast ons plan, zie je dat iedereen in feite hetzelfde wil voor het gebied. We willen het gebied allemaal toegankelijk maken voor alle Arnhemmers en werken vanuit behoud van kernwaarden met gezonde, duurzame sociale, maatschappelijke, ecologische en financiële uitgangspunten. En we staan allemaal voor het behoud, verbetering en uitbreiding van de natuur in het gebied. Het enige verschil tussen de meningen is dat KWP er middels zeer kleinschalige woningbouw een realistisch en financieel haalbaar plan van maakt. Zonder woningbouw op 1% van het gebied is financieel niet haalbaar het gebied op te knappen en grotendeels terug te geven aan de gemeente.

14 Wanneer is het plan klaar?

Het plan wordt als bestemmingsplanaanvraag bij de gemeente Arnhem ingediend. Dit gebeurt waarschijnlijk pas in 2018. Wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan goedkeurt, wordt burgers gedurende zes weken de kans geboden om in beroep te gaan. Indien er geen beroepen binnenkomen, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en gaat de uitvoeringsfase van start.

15 Wat is er allemaal nodig voor indiening van het plan?

~~Nadat een meerderheid van de Arnhemmers tijdens het referendum “ja” zei tegen de verbetering van het gebied, heeft de gemeenteraad het Uitwerkingskader goedgekeurd. Daardoor kon het planvormingsproces voor de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk van start en werken we inmiddels toe naar een uiteindelijk Masterplan voor het gebied. Een belangrijk onderdeel van de planvorming zijn de overleggen met en inspraak door belanghebbende personen en groepen uit Arnhem. Met hen praten we over de diverse thema’s waarop het plan rust, waaronder natuur, recreatie, woningbouw en cultuur. Naast overleg en inspraak met burgers vindt er ook goede samenwerking plaats tussen KWP en de gemeente Arnhem plaats. Dat geldt zeker ook voor de recente oprichting van een kwaliteitsteam, dat verantwoordelijk is voor de bewaking van de kwaliteit van de planvorming. Het kwaliteitsteam is verantwoordelijk voor de toetsing en beoordeling van de (deel)plannen en ontwerpen op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde uitwerkingskader fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk. Daarnaast is het kwaliteitsteam een klankbord voor de ontwerpers. Het kwaliteitsteam moet nog wel formeel door de raad ingesteld worden. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die stemt over het bestemmingsplan voor Stadsblokken-Meinerswijk. Dit gebeurt naar verwachting op zijn vroegst in het voorjaar van 2018.

16 Mag ik als burger nog bezwaar aantekenen? Zo ja, wanneer, waar en hoe?

Het is wettelijk vastgelegd dat burgers na indiening van een bestemmingsplan gedurende een periode van zes weken commentaren mogen aanleveren in de vorm van ‘zienswijzen’. Na het raadsbesluit is er ook nog een periode van zes weken waarin burgers in beroep kunnen gaan. U leest meer op de website van de gemeente: https://www.arnhem.nl/actueel/Openbare_bekendmakingen/inzien_en_bezwaar_maken

17 Welke kansen heb ik op inspraak?

KWP gaat gedurende de huidige fase van planvorming met belanghebbenden in gesprek over verdere invulling van het plan. Daarnaast hopen we dat geïnteresseerden contact met ons opnemen wanneer zij hun ideeën over en wensen voor het gebied met ons willen bespreken. Dat kan per email of telefonisch (info@stadsblokkenmeinerswijk.nl, 0548-540 260), maar iedereen is ook van harte welkom tijdens ons tweewekelijkse spreekuur in het informatiecentrum (Meinerswijk 9 in Arnhem). Ook organiseert KWP geregeld bijeenkomsten en evenementen om over (deelthema’s binnen) het plan te overleggen. U kunt zich op de projectwebsite (www.stadsblokkenmeinerswijk.nl) inschrijven voor de nieuwsbrief, of onze Facebook-account volgen (@StadsblokkenMeinerswijkArnhem). Daar verschijnt regelmatig nieuwe informatie over aanstaande bijeenkomsten en doen we verslag van gesprekken die we met belanghebbende partijen hebben gevoerd. 

Natuur

18 Hoeveel procent blijft er natuur, hoeveel wordt er bebouwd?

Ruim 99% van heel Stadsblokken-Meinerswijk blijft beschikbaar voor natuur, cultuur en recreatie.

19 Is dit meer of minder natuur dan er nu is?

De natuuroppervlakte wordt flink uitgebreid. We willen het bebouwde oppervlakte, nu nog bestaande uit verouderde en industriële bouwwerken, vervangen door kleinschalige woningbouw op een kleiner oppervlakte. De oppervlakte van Stadsblokken-Meinerswijk bedraagt 289 hectare. Doordat 96 procent van het gebied dat in eigendom is van KWP (een oppervlakte van 2x park Sonsbeek) aan de gemeente Arnhem wordt teruggegeven, krijgt de gemeente een enorm aaneengesloten stuk natuur in handen. De kans bestaat zo dat het gebied via het Gelders Natuurnetwerk in de toekomst wordt omgedoopt tot Nationaal Park. Door de ontwikkeling van De Eilanden komt er namelijk ongeveer 23 hectare nieuwe natuur bij in het gebied.

20 Waarom geven jullie een groot deel van het gebied terug aan de gemeente?

We hebben dit met de gemeente afgesproken omdat er voor realisatie van het hele project slechts kleinschalige woningbouw op minder dan 1 procent van het totale gebied nodig is. De rest van het gebied bestaat uit natuur- en recreatiegebied voor Arnhem. KondorWessels Projecten geeft 96 procent van haar eigendom, 142 hectare natuurgebied, terug aan Arnhem, omdat dan alle natuur onder één beheer wordt gevoerd en omdat dan alle natuur in het gebied onder één beheer komt. De kans bestaat dat het gebied ooit wordt omgedoopt tot Nationaal Park. 

21 Wordt het gebied een Nationaal Park?

Dat is niet zeker, maar de kans erop wordt aanzienlijk vergroot. Doordat 96 procent van het eigendom van KondorWessels Projecten aan de gemeente Arnhem wordt teruggegeven, kan het gebied via het Gelders Natuurnetwerk wellicht in de toekomst wordt omgedoopt tot Nationaal Park. Door de ontwikkeling van De Eilanden komt er namelijk ongeveer 23 hectare nieuwe natuur bij in het gebied. Momenteel is de kans nihil, omdat de helft van Meinerswijk geen eigendom van de gemeente is. Gezien het budget van de stad lijkt een investering van tientallen miljoenen in de aankoop van deze gronden geen realistische optie.

22 In hoeverre wordt de natuur bedreigd door het plan?

De natuur is adembenemend mooi in Stadsblokken-Meinerswijk. Het is een thuis voor bevers, ganzen en watervogels. Er grazen wilde paarden en runderen. Wind en water hebben er vrij spel. Dit gebied blijft groen zoals het is. De plannen zijn duidelijk: Meinerswijk moet Meinerswijk blijven. En dat gebeurt ook: er wordt niet gebouwd in het uiterwaardenpark. Alleen het gebied Stadsblokken-Meinerswijk wordt gebruikt voor culturele en recreatieve activiteiten. Het natuurgebied zal gewoon natuur blijven. Het idee is juist om de bestaande natuur te verbeteren en nog beter toegankelijk te maken. En daarbij wordt zelfs nog natuur toegevoegd. Er komt 23 hectare nieuwe natuur bij. Strand, bossen, duinen, zwem- en vaarwater en kilometers begaanbare oever. De natuur wordt dus niet bedreigd maar juist verbeterd.

23 In hoeverre is het natuurgebied toegankelijk voor iedereen? En hoe verandert dat met het plan?

Momenteel zijn grote delen van het natuurgebied niet toegankelijk voor de Arnhemmer. Zo ontneemt het huidige afgesloten fabrieksterrein Meinerswijk de mogelijkheden voor Arnhemmers om aan de oevers van de Rijn te verblijven. Dit staat een gezonde relatie tussen Arnhem en zijn uiterwaardengebied in de weg. Door het graven van een nieuwe nevengeul wordt het oude fabrieksterrein getransformeerd in een natuurlijk schiereiland met voor iedereen toegankelijke oevers. Dat betekent een aantal nieuwe lange lijnen die aantrekkelijke routes vormen, door Meinerswijk, over Stadsblokken en tal van mooie verblijfplekken. Bovendien wordt 96 procent van de grond van KWP teruggegeven aan de gemeente Arnhem, wat veel zal betekenen voor de publieke toegankelijkheid van het gebied.

Bebouwing

24 Hoeveel woningen worden er gebouwd?

Over woningaantallen is nog niets bekend. Het plan De Eilanden gaat uit van kleinschalige woningbouw op het gebied. Er wordt dus absoluut geen nieuwe woonwijk gecreëerd. En de bewering dat Meinerswijk ‘volgebouwd’ wordt, houdt geen stand: het gaat om minder dan 1 procent van het totale gebied.

Voor Meinerseiland – het huidige fabrieksterrein – zou uitvoering van De Eilanden een vermindering van de huidige bebouwde oppervlakte betekenen met bijna een derde (van 13.520 m2 naar 10.000 m2). Het grootste deel van de industriële bebouwing zal immers verdwijnen. Ook de oppervlakte van Meinerseiland dat nu nog verhard is (straten e.d.) zal aanmerkelijk verminderen (van 37.500 m2 naar 16.500 m2). Voor Stadsblokken zal een oppervlakte van 10.000 m2 worden bebouwd. Dat is een vermindering in vergelijking met de fabrieksbebouwing die daar tot eind jaren zeventig stond (17.500 m2) stond en waarvan de verharde fundamenten nog steeds zichtbaar zijn.

25 Waar wordt er precies gebouwd?

Stadsblokken-Meinerswijk is ruig en lieflijk tegelijk. Met groene oevers, veel water, dichte wilgenbossen en open grasvlaktes. Maar er zijn ook twee verwaarloosde, zwakke plekken: het Bedrijventerrein Meijnerswijk en Stadsblokken met haar oude havens. Deze vormen barrières tussen de stad en het daarachter gelegen Meinerswijk. Daarmee staan ze een goede relatie tussen Arnhem en het rivierengebied in de weg.

Stadsblokken bijvoorbeeld, het eiland in het rivierengebied tussen de bruggen en verscholen havens tegenover het centrum, is ondanks deze ligging een gebied waar de meeste Arnhemmers nooit geweest zijn. Er ligt de Haven van Coers met haar drijvende dorpje en het Watersportcentrum Arnhem, maar verder is het gebied vooral het voormalig industrieterrein waar de industrie is opgeruimd en een desolaat, schimmig gebied is achtergebleven.

KondorWessels Projecten wil deze locaties aanpakken en verbeteren. Gekozen is voor gemengde woningbouw als vervanging van Bedrijventerrein Meijnerswijk en bebouwing op Stadsblokken, die refereert aan de bebouwing ten tijde van de aanwezigheid van de ASM-werf.

Recreatie

26 Welke recreatiemogelijkheden komen er?

Met respect voor de havengeschiedenis wordt het gebied getransformeerd tot een actief eiland met rondom de havens verschillende stedelijke sferen en (watergebonden) programma’s, zoals een jachthaven, horeca, een tribunepark met drijvend podium en de historische scheepswerf in de oude ASM-haven. Nog aanwezige industriële restanten krijgen in de openbare ruimte nieuwe betekenis, zoals een oude scheepsgalerij die getransformeerd wordt tot een havenrestaurant. Daarnaast zijn ook de architectuur van de gebouwen en de sfeer van de openbare ruimte geïnspireerd op de vroegere havenbebouwing. Aan de kop van het eiland ontstaat een spectaculair rivierduinlandschap, met daarin uitgesneden een sportbaan, waar ook festivals georganiseerd kunnen worden.

27 Kan het zijn dat er meer recreatiemogelijkheden komen dan in het plan staan?

Het plan De Eilanden past binnen de kaders van de Gebiedsvisie uit 2012 en houdt zich aan de daarin gemaakte afspraken over de natuur, recreatie en culturele mogelijkheden. Er zal dus alleen binnen de afgesproken kaders worden ontwikkeld.

Cultuur

28 Welke culturele mogelijkheden komen er?

Het industriële en culturele erfgoed van het gebied wordt versterkt. De door rivierbos omsloten ASM-haven wordt een cultureel amfitheater, met een drijvend podium, horeca en terrassen op de kade van waaruit je de hele haven kunt overzien. De oude scheepshelling is opgeknapt en is opeens een spectaculaire tribune aan het water geworden, onder de bomen, met op de achtergrond de lichtjes van de stad. Ook kunnen de oude fabrieksgebouwen een nieuwe functie krijgen in de vorm van ateliers, een kunsthal of dependance van het Museum Arnhem. Over de invulling van dergelijke initiatieven in het gebied bestaan nog geen concrete plannen. Daarvoor gaan we graag in gesprek met Arnhemmers en Arnhemse organisaties met ideeën op dit vlak.

29 Hoe vaak per jaar zal het festivalterrein gebruikt worden?

Een van de twee koppen van Stadsblokken, tegen de John Frostbrug aan, is nu nog een kale vlakte waar soms een festival is. Dit kan een plek worden waar nog steeds festivals zijn of waar bijvoorbeeld door het plaatsen van een permanent podium meer optredens gefaciliteerd kunnen worden –  maar wat de rest van het jaar als openbaar park functioneert. Het festivalterrein wordt een dynamisch rivierduinpark, met volop ruimte voor sporten, zonnen, barbecueën en klein- en grootschalige festivals.

Overigens biedt KondorWessels momenteel op haar grond ook al kosten- en belangeloos onderdak aan een breed scala aan culturele initiatieven, zoals Cirque de la Liberté en het Paviljoen Stadsblokkenwerf. Dit zijn populaire initiatieven die het gebied en de stad Arnhem in zijn geheel verrijken.

KWP

30 Wie zijn jullie?

KondorWessels Projecten (KWP) is een gebiedsontwikkelaar. We geven gebieden een nieuw perspectief, gericht op de toekomstige behoefte van de omgeving. KWP heeft veel ervaring in Arnhem wat betreft het opleveren van projecten die in goede samenwerking met gemeente en inwoners tot stand zijn gekomen. Neem bijvoorbeeld ons project aan de Koningsweg, een prachtige kunstenaarsenclave op een oud militair terrein. De sleutel van het succes is samenwerking, waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het geheel. Met de aankoop van het gebied Stadsblokken-Meinerswijk hebben wij een unieke kans gezien om dit ook in Arnhem te bewerkstelligen.

31 Wie zitten er in het projectteam?

KWP heeft als eigenaar van een groot deel van het gebied een regisseursrol in de planvorming. We werken samen met partners in de vorm van een projectteam, waarin ook Buro Harro en Bureau DeZwarteHond zitting nemen. Buro Harro is al sinds 2013 bij het plan betrokken, toen het begon aan ontwikkeling van De Eilanden.

32. Welke rolverdeling is er tussen KWP en de gemeente

KWP heeft de regie bij het maken van een Masterplan. De gemeente Arnhem is kaderstellend en toetsend. Gesprekken met belangstellenden worden zoveel als mogelijk in het bijzijn van de gemeente Arnhem gevoerd. Nadat het college van Burgermeester en Wethouders het Masterplan heeft goedgekeurd, gaat deze ter informatie naar de gemeenteraad. De gemeente Arnhem heeft dan de regie bij het opstellen van het bestemmingsplan en de procedure die daarop volgt. In de realisatieovereenkomst wordt nog omschreven hoe de samenwerking er na het vaststellen van het bestemmingsplan er uit ziet.