Het plan

Stadsblokken - Meinerswijk

Meer natuur, meer recreatie en het aanpakken van de verslonzing, dát zijn de uitgangspunten van de plannen voor Stadsblokken Meinerswijk. Het is onze ambitie om voor Arnhem een natuur-, recreatie- en woongebied te realiseren dat in Nederland zijn weerga niet kent.

Stadsblokken Meinerswijk biedt enorme kansen voor de stad. De Arnhemmer komt momenteel maar zelden met het gebied in aanraking, omdat het moeilijk toegankelijk is en op plekken vervuild of verslonsd. Door onze plannen wordt het gebied toegankelijk en aantrekkelijk voor heel Arnhem. Zwakke plekken in het gebied worden opgeschoond en 142 hectare (ruim 193 voetbalvelden) aan natuur- en recreatiegebied wordt aan de gemeente overgedragen. Zo ontstaat een enorm aaneengesloten uiterwaardenpark – het grootste van Europa – dat straks een natuurlijke verbinding tussen Arnhem-Noord en -Zuid vormt.

Om dit te kunnen financieren, is kleinschalige bebouwing van minder dan 1% van het totale gebied nodig: zo draaien de Arnhemmers niet voor de kosten op. Het totale bebouwde oppervlakte neemt amper toe, want verslonsde bebouwing, waaronder een groot industrieterrein, verdwijnt. Ruim 99% wordt beschikbaar voor natuur, recreatie en cultuur op een schaal die nu nog nergens mogelijk is binnen de Arnhemse stadsgrenzen.

 

Geschiedenis

Arnhem steunt de plannen voor het gebied: de gemeenteraad stelde eind 2017 het Masterplan vast en Arnhemmers spraken zich in 2016 tijdens een referendum in ruime meerderheid positief uit over verbetering van deze unieke plek midden in Arnhem.

Dit was een belangrijke uitslag aangezien Arnhem al decennia ambities heeft voor het gebied. Die werden voor het eerst concreet toen in 2012 de gebiedsvisie voor Stadsblokken Meinerswijk werd vastgesteld. Het doel was om van Stadsblokken Meinerswijk één robuust uiterwaardenpark te maken van circa 300 ha. Deels is dat al uitgevoerd. KWP heeft voor de verdere realisatie een Masterplan opgesteld dat zich houdt aan de spelregels uit het uitwerkingskader gebiedsvisie fase 2 van de gemeente.

Bij het opstellen van het Masterplan is gekozen voor een volledig transparant en toegankelijk proces waarbij iedereen de mogelijkheid tot inspraak kreeg. KondorWessels Projecten, de gemeente Arnhem en de ontwerpers zijn actief met bewoners en gebruikers van het gebied om tafel gegaan om oplossingen te vinden voor veronderstelde conflicten.

impressie oever noord

 

Het Masterplan

Het Masterplan, op 18 december 2017 door de gemeenteraad van Arnhem vastgesteld, vormt de basis voor de volgende stap: het ontwerp bestemmingsplan van de gemeente. In 2018 beslist de gemeenteraad over vaststelling ervan. De zogeheten uitwerkingsprincipes – die het idee en de sfeer van de inrichting weergeven – blijven in het Masterplan nog abstract. De details en beeldkwaliteit worden beter zichtbaar in het integraal stedenbouwkundig plan en het landschapsplan. Hier werkt KWP momenteel aan.

Het volledige Masterplan, waarin onder andere de visie voor het gebied aan de hand van negen uitwerkingsprincipes in kaart wordt gebracht, is onder ‘downloads’ of via onderstaande button digitaal in te zien.

 MasterplanCommunicatieplan

Nu het Uitwerkingskader en het Masterplan zijn vastgesteld, is het ontwerp bestemmingsplan de volgende belangrijke mijlpaal. Aan het einde van elke fase van de planvorming voor Stadsblokken Meinerswijk werkt KondorWessels Projecten het communicatieplan voor de volgende fase uit en biedt het inzicht in de fases die nog komen. KWP heeft daarom in samenspraak met de gemeente Arnhem het communicatieplan uit 2017 vervangen door een actueel exemplaar. In dit plan zijn de communicatiestrategie en -activiteiten richting de vaststelling van het Bestemmingsplan vastgelegd. Download het communicatieplan op de website en blijf zo op de hoogte.

communicatieplan