Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Natuur

Vergroten natuurgebied en aanpakken van zwakke plekken

Natuur blijft natuur. Dat is zo afgesproken en daar houden we ons aan. Sterker nog, er komt maar liefst 56 hectare aan nieuwe natuur bij. De plannen passen zo perfect binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente. En door het aaneengesloten karakter kan het gebied in de toekomst via het Gelders Natuurnetwerk de titel Nationaal Park krijgen.

Midden in de stad ontstaat een plek waar de natuur en de rivier alle ruimte krijgen, met 142 hectare aan stranden, bossen, duinen, zwem- en vaarwater en kilometers begaanbare oever. Vervuilde en verslonsde plekken verdwijnen. Zo vormt een verhard en bebouwd bedrijfsterrein aan de rand van Meinerswijk zich om tot een natuurlijk Meinerseiland.

 

Water

Er ontstaat straks één grote nevengeul die permanent in open verbinding is met de Rijn. Het stukje wal dat de in 2013 gegraven nevengeul benedenstrooms nog scheidt van de Plas van Bruil, wordt doorgegraven. Er komt bovendien een nieuwe nevengeul in het verlengde van de Plas van Bruil, tot aan De Praets. Hierdoor verandert het huidige bedrijventerrein Meinerswijk in een schiereiland. De weg van De Praets naar dit Meinerseiland wordt een doorlaatwerk; een brug waar bij hoog water de Rijn onderdoor gaat stromen. Dit vergemakkelijkt de doorstroom van het water en verlaagt de rivierwaterstand.

Ook bij het festivalterrein op de kop van Stadsblokken ontstaat  meer ruimte voor de Rijn. Een deel van het opgehoogde vlakke festivalterrein tegen de John Frostbrug wordt verlaagd, met als gevolg meer doorstroomruimte in de bottleneck van de rivier, meer landschappelijke continuïteit en een betere beleving van het water aan weerszijden van dit terrein. Nieuwe bebouwing komt uitsluitend op de nu al hooggelegen delen, op Stadsblokken en op het huidige bedrijventerrein Meinerswijk, het toekomstige Meinerseiland.

Lees meer op pagina 25 van het Masterplan.

 

 

Situatie voor en na

Natuur behouden

Alle bestaande natuur in Meinerswijk blijft behouden, de zwakke plekken worden aangepakt

 

Landschap en natuur

Een groot, robuust uiterwaardenpark, dat betekent een aaneengesloten natuurgebied beheerd door grazers (met uitzondering van de bewoonde en intensief recreatieve delen). Het landschap langs de Rijn bestaat hier uit vijf verschillende landschapstypen:

1. Langs de rivier een zandige oeverwal, met rivierduintjes, stroomdalgraslanden en hardhoutooibossen. Op het huidige festivalterrein en het huidige bedrijventerrein Meinerswijk wordt dit landschapstype nadrukkelijk doorgezet.

2. Ruige bloemrijke graslanden in de stroombaan van de nevengeulen en de groene rivier. Voldoende begrazingsdruk in het gebied gaat het dichtgroeien tegen.

3. Rechthoekige plassen die gegraven zijn en zich deels voeden met schoon kwelwater uit de Veluwe.

4. Rondom deze plassen, buiten de stroombaan van de nevengeulen en groene rivier kunnen zich ooibossen ontwikkelen.

5. Ten slotte maken agrarisch beheerde gedeelten ook in de toekomst onderdeel uit van het uiterwaardenpark als onderdeel van de cultuurhistorische enclaves rondom de nederzettingen.

Bij de ontwikkelingen van Stadsblokken Meinerswijk houden wij zoveel mogelijk rekening met niet beschermde natuurwaarden. Waar kansen liggen voor natuurontwikkeling, grijpen wij deze aan, zodat door de gebiedsontwikkeling de natuurwaarden erop vooruit gaan.

Je leest meer over die kansen op pagina 26 van het Masterplan.

 

Gelukkig met Heerlijkheid Meinerswijk

Chris Zeevenhooven

 

 

 

Vervolg pagina Natuur

Lees meer