Stadsblokken Boulevard

College B&W accordeert ontwerpbestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk

Het college heeft gisteren het ontwerpbestemmingsplan voor Stadsblokken Meinerswijk vrijgegeven voor inspraak.  Binnen een paar weken zal het plan ter inzage worden gelegd. Met dit besluit is een belangrijke mijlpaal bereikt en zijn we weer een stap verder in het realiseren van een aaneengesloten, robuust Uiterwaardenpark. Het plan verbetert de kwaliteit van het gebied, zorgt voor meer natuur, cultuur en recreatie en maakt een einde aan de verharde, verwaarloosde en zwakke plekken. 


Inspraak

Door dit besluit kan het ontwerpbestemmingsplan binnen enkele weken ter inzage worden gelegd, samen met de ontwerpbeschikkingen voor de Waterwetvergunning, ontgrondingsvergunning en vergunning en ontheffing Wet Natuurbescherming. Arnhemmers hebben dan 6 weken de tijd om hun zienswijze hierover in te dienen. De gemeente Arnhem organiseert in het begin van deze periode een informatieavond om de Arnhemmers te informeren over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan. Na de zienswijzeperiode zal het plan aan de gemeenteraad worden aangeboden die dan zal beoordelen of het plan past binnen de eerder vastgestelde kaders van het Uitwerkingskader en Masterplan die respectievelijk in 2016 en 2017 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Over het eerstgenoemde vond in 2016 een referendum plaats waar een meerderheid van de Arnhemmers vóór stemde.

 

Het bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan is kort gezegd een juridische uitwerking van het Masterplan. De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan en KondorWessels Projecten heeft de gemeente daartoe verzocht. In het bestemmingsplan zijn de functies per gebied vastgelegd. Bijvoorbeeld welk deel van het gebied bestemd is voor natuur, recreatie, bedrijvigheid of wonen. Een bestemmingsplan beschrijft nauwkeurig waar in een omschreven gebied wel en niet gebouwd mag worden. En als er gebouwd mag worden, hoe hoog of diep de bebouwing maximaal mag zijn. Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dit betekent dat iedereen, burgers én overheid, zich eraan moet houden. 

 

In gesprek met KWP

Voor vragen over het ontwerpbestemmingsplan kun je ons altijd benaderen en een afspraak maken. KWP heeft een informatiecentrum in Meinerswijk om iedereen in Arnhem de kans te geven om langs te komen en vragen te stellen.

Volg het laatste nieuws op Facebook