Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Het vervolgproces

Wij leggen je graag uit hoe het proces voor Stadsblokken Meinerswijk er de komende maanden uit ziet. Tot vrijdag 15 maart lagen het ontwerpbestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’, de ontwerp Waterwetvergunning, de ontwerp Ontgrondingenvergunning en de ontwerp Wet natuurbeschermingsvergunning en –ontheffing ter inzage bij de gemeente Arnhem. Via zienswijzen kon iedereen de gemeente Arnhem laten weten, wat men vindt van deze plannen. Ook zijn zienswijzen gebruikt voor het stellen van verhelderende vragen. 

Nu is de periode aangebroken dat de gemeente Arnhem binnengekomen zienswijzen deelt met de Provincie en Rijkswaterstaat en afspraken maakt wie op welke zienswijze een reactie schrijft. De gemeente Arnhem zal uiteindelijk een gezamenlijke reactienota opstellen. Iedere overheid is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de definitieve besluiten. Zo rond de gemeente Arnhem het definitieve bestemmingsplan af. De reactienota en het definitieve bestemmingsplan gaan eerst naar het college van B en W en daarna naar de gemeenteraad. In de gemeenteraad komt het definitieve bestemmingsplan informerend, meningsvormend en besluitvormend aan de orde. KWP verwacht dat dit moment rond de zomer van 2019 is. Het vastgestelde bestemmingsplan komt met de definitieve Waterwetvergunning, de definitieve Ontgrondingenvergunning en de definitieve Wet natuurbeschermingsvergunning en –ontheffing opnieuw ter inzage. Nu is er de mogelijkheid voor beroep. Dit beroep kan rechtstreeks worden ingediend bij de Raad van State. Pas als alle besluiten onherroepelijk zijn, kan KWP starten met de werkzaamheden op Stadsblokken Meinerswijk. KWP gaat er van uit dat dit medio april 2020 is.

Volg het laatste nieuws op Facebook