Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Milieubelang voorop bij alle plannen

In april 2012 is de Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk vastgesteld door de gemeenteraad van Arnhem. In de visie zijn als doelstellingen vastgelegd: realiseren van het programma Ruimte voor de rivier, beschermen en versterken van natuur- en landschappelijke waarden, beleefbaar maken van cultuurhistorie, vergroten van de recreatieve mogelijkheden en verbinden van het gebied met de stad.

De uitvoering van de Gebiedsvisie is opgesplitst in twee fasen waarvan de 1e fase inmiddels is voltooid. Fase 2 betreft onder meer het realiseren van een recreatief, cultureel - en woningbouwprogramma en het versterken van de natuurlijke en landschappelijke waarde. De grootste particuliere grondeigenaar in het gebied, KondorWessels Projecten, heeft hiertoe in 2016 het initiatief genomen.

Nadere afspraken over de uitwerking van fase 2 van de gebiedsvisie zijn vastgelegd in het Uitwerkingskader fase 2 - gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk. Dit uitwerkingskader (vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december 2016) richt zich op de ontwikkeling van Stadsblokken en Meinerswijk. Die twee dynamische gebieden worden momenteel verder uitgewerkt in concrete plannen. Hierover bericht KWP regelmatig op de website, de facbookpagina en de nieuwsbrieven.

De uitwerking van fase 2 zal worden opgenomen in het op te stellen bestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’ dat de private ontwikkeling van fase 2 Stadsblokken Meinerswijk juridisch-planologisch mogelijk zal maken. Een Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten over initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.

Doel is het milieubelang volwaardig mee te laten wegen bij de vaststelling van deze plannen (zoals het bestemmingsplan) en besluiten (zoals een vergunning).

Ter voorbereiding op de m.e.r. wordt nu in opdracht van KWP een notitie reikwijdte en detailnivo (NRD) opgesteld. Dit document is een verplicht onderdeel van de m.e.r. De doelstelling van dit document is om:

- het project in algemene bewoordingen te introduceren en te omschrijven;

- de mogelijke gevolgen en haalbare alternatieven te identificeren;

- de activiteiten te benoemen die worden uitgevoerd en beschreven in de m.e.r.

De gemeente legt deze NRD nu vier weken ter inzage. In deze periode is het mogelijk een reactie op de NRD te geven. De inspraak is met name bedoeld om een reactie te kunnen geven op de alternatieven die worden onderzocht en op de aspecten die in het m.e.r. aan de orde zullen komen.

Volg het laatste nieuws op Facebook