Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Nieuwe woningen voor vleermuizen en andere dieren

Het zal de bezoeker van Stadsblokken Meinerswijk wellicht niet ontgaan zijn dat er sinds kort in het gebied verschillende ‘nestkasten’ opgehangen zijn. De kasten zijn opgehangen in het kader van de voorgenomen ontwikkeling en hebben als doel om tijdens en na de ontwikkeling een plek te bieden aan verschillende door de Wet natuurbescherming beschermde diersoorten. Zo worden eventuele negatieve effecten zoveel mogelijk voorkomen en verzacht. We noemen dat mitigatie. Omdat niet alle verblijven van beschermde soorten behouden kunnen worden (bijvoorbeeld wanneer een pand met verblijfsfunctie gesloopt zal worden), zijn ook daarvoor maatregelen getroffen. Het vervangen van deze verblijven noemen we compensatie. Dat de kasten nu al hangen zonder dat er daadwerkelijk uitgevoerd wordt, heeft te maken met de noodzakelijke gewenningsperiode. De kasten zijn tijdig geplaatst, zodat soorten voldoende tijd hebben om de kasten te vinden en in gebruik te nemen. Het ongeschikt maken van de verblijven mag pas nadat de definitieve ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming verkregen is en er voldoende mitigatie en compensatie getroffen is. Bovendien gebeurt dit te allen tijde onder begeleiding van een ecoloog. Alles teneinde negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen!
 

Welke kasten hangen er allemaal?

Er komen diverse beschermde diersoorten in het gebied voor, waarvoor ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is aangevraagd en waarvoor nu maatregelen getroffen zijn. De soorten waarvoor de meeste kasten geplaatst zijn betreffen de huismus en soorten vleermuizen. Maar er zijn ook kasten aanwezig voor andere soorten. De kasten hangen aan bomen en gebouwen en zijn duidelijk verschillend van elkaar. Een ronde opening in de bovenste helft van de kast duidt op een nestkast voor vogels en een sleufvormige opening aan de onderzijde van de kast is bedoeld als verblijf voor vleermuizen. Afhankelijk voor de bedoelde soort zijn er verschillende typen kasten aanwezig. Zo zijn er voor vleermuiskasten grote en kleine, bolle en platte vleermuiskasten opgehangen, soms met aan de binnenzijde verschillende compartimenten. De soort en functie (paar-, zomer-, kraam-, of winterverblijf) is hierin bepalend welk type vleermuiskast noodzakelijk is.

Naast de vanuit de Wet natuurbescherming verplichte maatregelen zijn er ook bovenwettelijke maatregelen die getroffen worden. Zo wordt de voorgenomen nieuwbouw natuurinclusief ontwikkeld en komt er 56 hectare extra natuur bij. Per saldo leidt de ontwikkeling straks tot een verbetering van de natuur met meer ruimte voor soorten!

Benieuwd hoe de kasten eruitzien? Kom dan langs! Aan het infocentrum in Meinerswijk hangen verschillende typen kasten.

Bijlage

Volg het laatste nieuws op Facebook