Stadsblokken Boulevard

Persbericht

Plan en milieueffecten helder in beeld

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling -Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat de opleg-notitie bij het rapport de belangrijkste milieueffecten en conclusies goed samen vat. Zij adviseert de gemeenteraad deze informatie te betrekken bij de besluitvor-ming over de gebiedsontwikkeling.
 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van Arnhem - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

 

Het plan

De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland willen het gebied Stadsblokken Meinerswijk omvormen tot een uiterwaardenpark, als onderdeel van het Gelders Na-tuurnetwerk. Ook komen er woningen, recreatieve en culturele voorzieningen. Voor de ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. adviseerde eerder de belangrijkste milieueffecten en conclusies te bundelen in een oplegnotitie, zodat de gemeenteraad goed geïnformeerd een besluit kan nemen. Op verzoek van de gemeenteraad heeft de Commissie het rapport met de oplegnotitie opnieuw getoetst.


Het advies

Aan het milieueffectrapport is een zelfstandig leesbare oplegnotitie toegevoegd. Daarin zijn de belangrijkste onderdelen van het plan, zoals de natuurontwikkeling, nieuwe in-frastructuur en de voorzieningen helder toegelicht. Ook is nu inzichtelijk wat de effecten zijn op waterveiligheid, geluid en bereikbaarheid. De Commissie adviseert de informatie uit de oplegnotitie te betrekken bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

 

Bron: Commissie m.e.r.

Volg het laatste nieuws op Facebook