Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Ter inzage bij de gemeente Arnhem

Vanaf 1 februari jl. liggen het ontwerpbestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’, de ontwerp Waterwetvergunning, de ontwerp Ontgrondingenvergunning en de ontwerp Wet natuurbeschermingsvergunning en –ontheffing ter inzage bij de gemeente Arnhem.  De betreffende stukken liggen met ingang van 1 februari 2019 gedurende zes weken (tot en met 14 maart 2019) voor iedereen ter inzage op het Stadskantoor van de gemeente Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 53 (bij de receptie en uitsluitend tijdens kantooruren).

 

De coördinatieregeling
De gemeenteraad van Arnhem heeft eerder al bepaald gebruik te maken van de gemeentelijke coördinatieregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om de procedure voor de benodigde vergunningen gelijktijdig op te laten lopen met de procedure van het bestemmingsplan. Met de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats, zodat kan worden volstaan met het indienen van één zienswijze tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten. Hierdoor kan de besluitvorming efficiënter, sneller en inzichtelijker plaatsvinden.

 

Ontwerpbestemmingsplan
Voor het realiseren van Meinerseiland met groen- en woonfuncties en de ontwikkelingen op Stadsblokken is een nieuw ontwerpbestemmingsplan ‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’ opgesteld. Met dit nieuwe bestemmingsplan worden de ‘witte vlekken’ in het bestemmingsplan Stadsblokken-Meinerswijk 2015 ingevuld. Het gaat hierbij om de locatie van steenfabriek Meinerswijk, de locatie Stadsblokkenweg 1 (de jachtwerf), de voormalige ASM Haven en het festivalterrein. Daarbij zullen rond deze gebieden ook bestaande bestemmingen worden aangepast, waarbij percelen met een agrarische bestemming de bestemming natuur krijgen.

 

Milieueffectrapport (MER)
Aangezien het nieuwe bestemmingsplan het kader vormt voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor het milieu, is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In het MER wordt de voorgenomen ontwikkeling voor alle milieuaspecten vergeleken met de huidige situatie en beschreven, zodat de milieubelangen een volwaardige plek krijgen bij de besluitvorming voor deze ruimtelijke ontwikkeling. Het MER is opgenomen als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan. Iedereen kan een zienswijze geven op het MER. De Commissie voor het milieueffectrapport wordt in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over het MER. Deze zienswijzen en adviezen en de gemeentelijke reactie op het MER worden vervolgens meegenomen in het vast te stellen definitieve bestemmingsplan.

 

Waterwetvergunning
Onderdeel van het project vormt het mogelijk maken van ophogingen met daarop bebouwing in de uiterwaard en veranderingen van de vegetatie in de uiterwaard. Om de ophogingen met bebouwing mogelijk te maken, moeten wij waterstand verlagende maatregelen realiseren. Voor het totale plan, inclusief de waterstand verlagende maatregelen, is een watervergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vereist.

 

Ontgrondingenvergunning
Vanwege onder andere de aanleg van een nevengeul (hoogwatergeul) en overige verlagingen van het maaiveld in het gebied, is het nodig een terrein met een oppervlakte van circa 10,6 ha te ontgronden. Hiervoor is een ontgrondingenvergunning benodigd van het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

 

Vergunning en ontheffing(en) op basis van de Wet natuurbescherming
Uit een uitgevoerde natuurtoets, op basis van de Wet natuurbescherming, blijkt dat er effecten optreden op verschillende natuurwaarden. Voor het project zijn daarom een door het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland te verlenen vergunning en een ontheffing noodzakelijk.

 

Inzagetermijn
De betreffende stukken liggen met ingang van 1 februari 2019 gedurende zes weken (tot en met 14 maart 2019) voor iedereen ter inzage op het Stadskantoor van de gemeente Arnhem aan de Eusebiusbuitensingel 53 (bij de receptie en uitsluitend tijdens kantooruren). Op de website van de gemeente Arnhem kunnen alle stukken in PDF worden geraadpleegd.

De interactieve digitale verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op dit webadres.

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend ontwerpbestemmingsplan vormen, zijn te vinden op dit webadres.

 

Reageren?
Tijdens de periode van de terinzagelegging kun je schriftelijk laten weten wat je van de plannen vindt. De gemeente Arnhem kan je informeren over de manier waarop en aan wie je reactie gericht moet zijn.

 

Wil je informatie?
Informatie over het ontwerpbestemmingsplan
De heer B. Lagerberg van de gemeente Arnhem
Telefoonnummer: 026 377 33 91

Informatie over het ontwerpbesluit Waterwetvergunning
Mevrouw M. Straatman van Rijkswaterstaat
Telefoonnummer: 088 797 49 00

Informatie over Wet natuurbeschermingsvergunning en –ontheffingen
De heer B. van Adrichem van de Provincie Gelderland
Telefoonnummer: 026 359 99 99

Informatie over Ontgrondingenvergunning
De heer H. van Osch van de Provincie Gelderland
Telefoonnummer: 026 359 99 99

 

 

Volg het laatste nieuws op Facebook