Gebiedskaart Stadsblokken Meinerswijk Eilanden 2.0

Vervolg Natuur

Bij de ontwikkelingen van Stadsblokken Meinerswijk houden wij ook zoveel mogelijk rekening met ook niet beschermde natuurwaarden. Waar kansen liggen voor natuurontwikkeling, grijpen wij deze zoveel mogelijk aan, zodat door de gebiedsontwikkeling de natuurwaarden er op vooruit gaan.

Kansen voor nieuwe natuur:

 • Behoud en ontwikkel ooibossen, waarin inundatie, erosie en sedimentatie kan plaatsvinden. Het zijn bossen met een hoog dynamische standplaats, waar soorten leven zoals de bever, vleermuis, reiger, ijsvogel, oeverzwaluw, rugstreeppad, tonghaarmuts en toekomstsoorten als otter, visarend, lepelaar, zwarte ooievaar, ringslang en eikvaren.
 • Ontwikkel (zonbeschenen) struwelen en bosranden, met goed ontwikkelde mantelvegetatie, voor vogels als kneu en insecten als de sleedoornpage en wilde bij.
 • Behoud en ontwikkel stroomdalgraslanden voor soorten als veldsalie, rode ogentroost en zandwolfsmelk. Deze delen overstromen zeer incidenteel en niet langer dan 10 dagen per jaar. De locaties voor dit type liggen op oeverwallen en rivierduinen. Inundatie, erosie, sedimentatie en windvang zijn belangrijke factoren in de ontwikkeling van stroomdalvegetaties.
 • Behoud en ontwikkel glanshaverhooilanden voor soorten als grote centaurie, beemdkroon en brede ereprijs. Deze delen overstromen zeer incidenteel en niet langer dan 10 dagen per jaar, maar zijn vochtiger door lagere ligging in het landschap dan stroomdalgrasland.
 • Behoud en ontwikkel  rustige deelgebieden voor soorten als boomvalk, sperwer, havik en ransuil.
 • Behoud en ontwikkel lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen en singels, met aaneengesloten kronendak als vliegroute en foerageergebied voor vleermuizen.
 • Behoud en ontwikkel kleine landschapselementen zoals restanten van de ASM-haven met steenbreekvaren, solitaire wilde appelbomen en bijvoorbeeld steilrandjes en open zand voor wilde bijen en wespen.
 • Behoud en ontwikkel steilranden voor ijsvogel en oeverzwaluw en zandstrandjes voor de rivierrombout.
 • Zorg voor zonbeschenen wateren, met een brede, rijk begroeide oever voor poelkikker en kamsalamander.
 • Breng dood hout aan in en onder water, zodat (opgroeiende) vissoorten als de meerval en toekomstsoorten als houting hiertussen kunnen leven en bescherming vinden. Zorg voor variatie in stroomsnelheden.
 • Creëren van hoogwatervrije overwinteringsplekken voor amfibieën als de rugstreeppad en toekomstsoorten kamsalamander en poelkikker.
 • Natuurinclusief ontwikkelen/bouwen voor soorten als zwarte roodstaart, huismus, gierzwaluw, boerenzwaluw, spreeuw, kauw, scholekster, visdief en vleermuis.

 
Een cadeau voor Arnhem

De oppervlakte van Stadsblokken-Meinerswijk bedraagt 289 hectare. Doordat de gemeente Arnhem 96 procent van het gebied dat in eigendom is van KWP (een oppervlakte van 2x park Sonsbeek) cadeau krijgt, krijgt Arnhem een enorm aaneengesloten stuk natuur in handen. De kans bestaat zo dat het gebied via het Gelders Natuurnetwerk in de toekomst de titel Nationaal Park krijgt.


Natuurinclusief ontwikkelen in Meinerswijk

De natuur is adembenemend mooi in Stadsblokken-Meinerswijk. Het is een thuis voor bevers, watervogels, kikkers en vlinders. Er grazen kuddes paarden en runderen. Wind en water hebben er vrij spel. Dit fraaie gebied moet natuurlijk blijven zoals het is en de plannen zijn duidelijk: er wordt niet gebouwd in het uiterwaardenpark. Het idee is juist om de bestaande natuur te verbeteren en nog beter toegankelijk te maken. En daarbij wordt zelfs nog natuur toegevoegd. Er komt 23 hectare nieuwe natuur bij met stranden, ooibossen, rivierduinen, water en kilometers begaanbare oevers. De natuur wordt dus niet bedreigd, maar juist verbeterd. Maar er zijn ook twee verwaarloosde, zwakke plekken: het Bedrijventerrein Meijnerswijk en Stadsblokken met haar oude havens. We willen deze twee locaties graag verbeteren. Door het graven van een nevengeul ten zuiden van het Bedrijventerrein Meijnerswijk ontstaat Meinerseiland. In dit gebied staat natuurinclusief ontwikkelen centraal. Door te variëren in hoogte en helling, het toevoegen van beplanting of de spontane ontwikkeling van vegetaties, ontstaan veel nieuwe leefplekken voor soorten en neemt de biodiversiteit toe! Hoe belangrijk de invulling van een landschap is voor de biodiversiteit, kun je zien in de infographic.